Multidisciplinair geriatrisch revalidatieprogramma na een CVA

Wat zijn de effecten van een multidisciplinair geriatrisch revalidatiezorg programma voor ouderen die een CVA hebben gehad? En hoe uitvoerbaar is dit programma? Dat waren de kernvragen in dit onderzoek, waarin het multidisciplinaire programma zelf ook ontwikkeld werd.

Nazorg thuis

Het onderzoek ging in 2010 van start om het revalidatietraject en met name de nazorg voor ouderen die een CVA hebben gehad, te verbeteren. Als deze ouderen na een opname in de geriatrische revalidatie weer thuiskomen, lopen zij vaak tegen problemen aan, zowel fysiek, cognitief als emotioneel. Dit is niet alleen belastend voor de oudere zelf, maar ook voor zijn of haar mantelzorger(s).

Complexe zorg

De zorg voor ouderen met een CVA is complex, omdat ouderen vaak meerdere aandoeningen hebben en zich in een kwetsbare positie bevinden. Op basis van literatuuronderzoek en samen met geriatrische revalidatie instellingen werd een multidisciplinair programma ontwikkeld. Alle disciplines binnen de geriatrische revalidatie waren hierbij betrokken, zoals specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen.

Einddoel

Het uiteindelijk doel van het onderzoek was het verbeteren van de dagelijkse activiteiten bij ouderen die na een CVA worden opgenomen in de geriatrische revalidatie. Daarnaast was het doel om hun participatie en kwaliteit van leven te verbeteren. Ook werd beoogd de zorglast die mantelzorgers van deze ouderen ervaren, te verminderen.

Om dat te bereiken, werden drie modules in het programma opgenomen:

 1. Module neurorevalidatie: Dit onderdeel vond plaats in het geriatrische revalidatiecentrum, waarbij de nadruk lag op het leren van vaardigheden om thuis weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Hierbij werd speciale aandacht besteed aan het stellen van doelen, het voorbereiden van het ontslag naar huis en werd de naaste erbij betrokken. Daarnaast werd een coördinator benoemd die het hele revalidatie-traject overziet (ook na het vertrek uit de geriatrische revalidatie).
 2. Module zelfmanagement training: Deze training werd thuis na ontslag aangeboden door de coördinator en was zowel gericht op de patiënt als de mantelzorger. Vragen die aan bod kwamen: waar kun je tegenaan lopen en hoe kun je dat oplossen? Maar ook: hoe kan ik weer deelnemen aan activiteiten buitenshuis?
 3. Module educatieprogramma: bestaande uit vier bijeenkomsten gericht op de patiënt en diens naasten. Hierin werd aandacht besteed aan de gevolgen van het CVA en hoe men daar op een goede manier mee om kan gaan.

Experiment

Het programma werd onderzocht in een experiment waaraan acht geriatrische revalidatie instellingen in Limburg en Brabant meededen. In totaal deden 190 ouderen mee die een CVA hadden gehad en 172 naasten. Bij in totaal 99 CVA-patiënten werd het nieuwe programma ingezet. De 91 andere CVA-patiënten kregen reguliere zorg.

Resultaat
Het nieuwe programma bleek voor patiënten een positief effect te hebben op de participatie buitenshuis, maar de dagelijkse activiteiten en kwaliteit van leven verbeterden niet. Naasten van de deelnemers aan het programma gaven aan dat de zorgbelasting was gedaald.

Geconcludeerd werd dat het programma verder geoptimaliseerd moet worden om de effecten ervan te vergroten.

meer weten?

Irma Everink
Senior onderzoeker & wetenschappelijke linking pin Envida

Neem contact op via
ouderenzorg at maastrichtuniversity dot nl
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK