ACCENT -
ACCENT

Verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen in het stimuleren van de autonomie van ouderen in de zorg. Dat is het doel van het onderzoek ACCENT. Het onderzoek richt zich op de essentiële zorg. Bijzonder is dat binnen ACCENT een wetenschappelijke verpleegkundige infrastructuur wordt opgezet.


lees verder
2022 - 2026
Data-geïnformeerde gezamenlijke besluitvorming -
Data-geïnformeerde gezamenlijke besluitvorming

Passende zorg is waarde gedreven, komt samen met en rondom de cliënt tot stand, betreft de juiste zorg op het juiste moment en is gericht op gezondheid in plaats van ziekte. Om passende zorg te leveren is het beschikken over data op het juiste moment cruciaal. Door data kan de zorg beter aangepast worden (proactieve zorgplanning) aan individuele behoeften en wensen van een cliënt.


lees verder
De effectieve componenten van de zorgboerderij -
De effectieve componenten van de zorgboerderij

Eerdere onderzoeken suggereren dat zorgboerderijen voor mensen met dementie een positiever effect kunnen hebben in vergelijking met de reguliere verpleeghuiszorg. Bewoners zijn actiever, socialer en komen vaker buiten. De vraag is wat de effectieve componenten zijn die zorgboerderijen succesvoller maken. En hoe die eventueel in de reguliere verpleeghuiszorg geïmplementeerd kunnen worden.


lees verder
2020 - 2024
De nieuwe medewerker in de VVT -
De nieuwe medewerker in de VVT

De uitdagingen in de ouderenzorg vragen om een nieuw type medewerker. De AWO-L participeert dan ook in het project ‘De nieuwe medewerker in de vvt’ van Gilde Opleidingen. Hierin onderzoeken zorg- en onderwijsinstellingen samen hoe toekomstige vvt-medewerkers het beste opgeleid kunnen worden.


lees verder
2020
Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit -
Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

Meer informatie volgt


lees verder
2022 - 2026
Essentiële Zorg -
Essentiële Zorg

Een generieke interventie Blijf actief thuis die breed in de zorg kan worden ingezet: van thuis tot in het verpleeghuis. Dat is een van de doelen van het vervolgonderzoek essentiële zorg. Een andere deelstudie is het onderzoek naar een optimaal en juist gebruik van de speciale ‘wassen zonder water’ washandjes.


lees verder
Innovation Readiness -
Innovation Readiness

Het goed en betaalbaar houden van de ouderenzorg in de toekomst vraagt van zorgorganisaties dat zij innoveren. Maar wat is daar voor nodig en hoe word je als zorgorganisatie goed in innoveren? In het onderzoek Innovation Readiness wordt geprobeerd om hier de juiste tools voor te ontwikkelen.


lees verder
2021 - 2025
Leren van implementeren: preventie van onvrijwillige zorg met PRITAH -
Leren van implementeren: preventie van onvrijwillige zorg met PRITAH

De interventie PRITAH (Prevention and Reduction of Involuntairy care at Home) is gericht op het voorkomen en verminderen van onvrijwillige zorg in de thuissituatie. In dit vervolgonderzoek draait het om de vraag hoe PRITAH op grote schaal kan worden uitgerold in de thuiszorg. Daarnaast zal PRITAH worden omgevormd tot een interventie voor de verpleeghuiszorg. Tot slot wordt onderzocht hoe de kennis van deze interventie een plaats kan krijgen in het mbo-onderwijs.


lees verder
2022 - 2026
LISTEN -
LISTEN

Een theoretisch raamwerk bieden met inzicht in de complexe dynamiek van proactieve zorgplanning (PZP) communicatie, is het doel van het LISTEN project. Hiermee worden aanknopingspunten gegeven aan verpleegkundigen in de ziekenhuis-, thuiszorg- en verpleeghuissetting om PZP-communicatievaardigheden te optimaliseren en te integreren in de dagelijkse praktijk en het onderwijs.


lees verder
2022
LPZ -
LPZ

De zorg verbeteren door inzicht te krijgen in de prevalentie van indicatoren voor basisveiligheid. Dat is de insteek van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ). De LPZ is ingebed in de AWO-L.


lees verder
1998
Praktijkvariatie indicatiestelling -
Praktijkvariatie indicatiestelling

In welke mate is in de wijkverpleegkundige praktijk sprake van variatie in het indiceren van zorg en welke factoren beïnvloeden dit? Dat zijn de twee hoofdvragen in een onderzoek dat de AWO-L samen met de Hogeschool Utrecht en het Nivel uitvoert. Dit gebeurt in opdracht van onder andere de beroepsvereniging en het ministerie van VWS. Door dit inzichtelijk te maken, kan in een latere fase een aanpak worden ontwikkeld om ongewenste variatie te verminderen.


lees verder
2020 - 2024
Reablement -
Reablement

Help de cliënt zichzelf te helpen, is kort samengevat de boodschap van de reablement-filosofie. De AWO-L is aangesloten bij het internationale netwerk van onderzoekers die de kenmerken van deze filosofie in kaart brachten en op basis daarvan tot een nieuwe definitie kwamen. Deze definitie vormt het uitgangspunt voor vervolgonderzoek.


lees verder
Relocare: Verhuizen binnen de verpleeghuiszorg -
Relocare: Verhuizen binnen de verpleeghuiszorg

Bewoners van verpleeghuizen verhuizen regelmatig naar een andere locatie. Om verschillende redenen en lang niet altijd uit vrije wil. In opdracht van het ministerie van VWS startte de samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) in 2020 een onderzoek naar de gevolgen hiervan en verbetermogelijkheden. De AWO-L is kartrekker van dit landelijke onderzoek.


lees verder
2020 - 2024
Ruimte voor Zorg -
Ruimte voor Zorg

Een nieuwe methode om de kwaliteit van zorg te meten vanuit het perspectief van de cliënt in het verpleeghuis. Dat is het resultaat van het onderzoek Ruimte voor zorg.


lees verder
2016 - 2025
Telerevalidatie thuis na geriatrische revalidatie -
Telerevalidatie thuis na geriatrische revalidatie

Het ontwikkelen van een interventie op het gebied van telerevalidatie die effectief en toepasbaar is in de thuissituatie van ouderen, na hun opname in de geriatrische revalidatie. Dat is het uiteindelijk doel van dit onderzoek, dat in 2020 van start ging.


lees verder
2020 - 2024
Text-mining -
Text-mining

De digitale en technologische revolutie heeft geleid tot het verzamelen van enorm veel data met als doel: de zorg verbeteren en beter laten aansluiten bij de wensen en behoeften van ouderen. Het gaat daarbij zowel om kwantitatieve data (cijfers) als kwalitatieve data (tekst). Text-mining is een manier om grote hoeveelheden tekst met behulp van computers om te zetten in nieuwe informatie en kennis.  


lees verder
2021 - 2025
Verpleegkundige richtlijn ‘onvrijwillige zorg’ -
Verpleegkundige richtlijn ‘onvrijwillige zorg’

Een richtlijn die verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden concrete handvatten biedt om onvrijwillige zorg thuis of in een woonzorgcentrum te voorkomen. Dat is het doel van een onderzoeksproject dat de AWO-L eind 2019 gestart is. De richtlijn is bedoeld voor de ouderenzorg (verpleeghuiszorg en thuiszorg) en de verstandelijk gehandicaptenzorg.


lees verder
2019 - 2023
Vitamine G -
Vitamine G

Wat zijn de effecten van het leven op een zorgboerderij op mensen met dementie, vergeleken met het leven in een regulier verpleeghuis? Dat is de kernvraag in het onderzoek Vitamine G. Eerder onderzoek van de AWO-L toonde al aan dat die effecten positief zijn. In Vitamine G willen de onderzoekers die effecten nader in kaart brengen en achterhalen wat de onderliggende werkingsmechanismen zijn.


lees verder
2022 - 2027
Zorgprofessionals aan Zet -
Zorgprofessionals aan Zet

Hoe kunnen zorgprofessionals in de lead komen bij het leren van data om zo meer betrokken te raken bij het verbeteren van de zorg? Dat is de kernvraag in het project Zorgprofessionals aan Zet. Het uiteindelijk doel is te komen tot meer inzicht in hoe zorgprofessionals multidisciplinair kunnen leren en verbeteren en om hen hierin te ondersteunen.


lees verder
2022 - 2026
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK