proefschriften

proefschriften

Proefschrift Anders meten thuis

Het proefschrift beschrijft de ontwikkeling van een methode die ervaren kwaliteit van zorg meet vanuit het perspectief van de cliënt. Net als bij de methode ‘Ruimte voor Zorg’, gaat het om een narratieve, kwalitatieve methode: het verhaal van de cliënt vormt de kern van de methode. Ruimte voor Zorg richt zich specifiek op bewoners van het verpleeghuis. De methode in dit proefschrift is geschikt voor cliënten die langdurige zorg thuis ontvangen.

Proefschrift Arbeidsbesparende innovaties

Het proefschrift geeft een overzicht van potentieel arbeidsbesparende en kwaliteitsverbeterende innovaties die ontwikkeld en/of toegepast worden binnen de Limburgse verplegings-/verzorgings- en thuiszorg (VVT) organisaties. Daarnaast wordt de ontwikkeling van een beslissingsondersteunende applicatie (LangerThuis app) voor professionals werkzaam in de zorg voor thuiswonende ouderen met dementie beschreven.

Proefschrift EXBELT

Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een aanpak om het gebruik van fixatiebanden en andere vrijheidsbeperkende middelen te verminderen bij bewoners van psychogeriatrische verpleeghuizen.

Proefschrift Kleinschalig wonen voor mensen met dementie

In Nederland ontwikkelt de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie zich in sterke mate richting kleinschalige woonvormen. Er is slechts weinig systematisch onderzoek verricht naar kleinschalige woonvormen, waardoor de effecten voor bewoners, mantelzorgers en medewerkers nog onduidelijk zijn. Het proefschrift evalueert kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. 

Proefschrift Onvrijwillige zorg thuis

Het proefschrift richt zich op het gebruik van onvrijwillige zorg bij mensen met dementie in de thuissituatie. De prevalentie van onvrijwillige zorg en de attitudes van mantelzorgers en professionele zorgverleners komen aan bod. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de PRITAH interventie, beschreven. De PRITAH interventie richt zijn op professionele zorgverleners om vrijwillige zorg te verminderen en te voorkomen.

Proefschrift Palliatieve zorg voor mensen met dementie

Dementie is een progressieve en onomkeerbare aandoening. Mensen met dementie hebben daarom baat bij een palliatieve benadering van zorg. Verpleegkundigen en verzorgenden spelen een belangrijke rol in het verlenen van palliatieve zorg en hebben daarvoor specifieke kennis en competenties nodig. Met dit onderzoek willen we kennis ontwikkelen over hoe zorgverleners competenties kunnen opbouwen om palliatieve zorg te bieden aan mensen met dementie.

Proefschrift Personele bezetting en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen

Het proefschrift geeft meer inzicht in de relatie tussen personele bezetting en kwaliteit van verpleeghuiszorg. Naast de personeelsomvang en het opleidingsniveau van personeel in het algemeen, wordt specifiek gekeken naar de competenties, taken en inzet van HBO-verpleegkundigen.

Proefschrift Pijn bij mensen met dementie

Dit proefschrift richt zich op pijnbeoordeling bij ouderen met dementie in het verpleeghuis. Onder andere de ontwikkeling van de PACSLAC-D: een observatielijst om pijn te herkennen, wordt beschreven.

Proefschrift Right Time Place Care

Het proefschrift geeft inzicht in de kwaliteit van leven van mensen met dementie die thuis of in een zorginstelling langdurige zorg ontvangen. Daarnaast laat dit proefschrift zien welke factoren geassocieerd zijn met kwaliteit van leven van mensen met dementie. Die kennis geeft inzicht in de mogelijkheden om kwaliteit van leven voor ouderen met dementie te verbeteren.

Proefschrift Ruimte voor Zorg

Het proefschrift beschrijft de ontwikkeling van 'Ruimte voor Zorg': een innovatieve, narratieve methode die ervaren kwaliteit van verpleeghuiszorg meet vanuit het perspectief van de bewoner. De driehoeksrelatie tussen bewoner, diens naaste en zorgverlener staat centraal.

Proefschrift Toepassing nieuwe kennis

In dit proefschrift wordt onderzocht hoe verpleegkundigen ondersteund kunnen worden bij het implementeren van innovaties. Het richt zich in het bijzonder op innovaties gericht op het stimuleren van functionele activiteiten en beweging bij verpleeghuisbewoners. 

Proefschrift Verpleeg(t)huis

Het proefschrift richt zich op de ondersteuning van de eigen regie van verpleeghuisbewoners met dementie, door het aangaan van partnerschap tussen naasten van bewoners en zorgverleners. Het eerste doel is in beeld brengen in hoeverre eigen regie van mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen, wordt ondersteund. Het tweede doel richt zich op het verkrijgen van inzicht in hoe partnerschap tussen naasten van verpleeghuisbewoners en zorgverleners kan worden gecreëerd, om zo de eigen regie van bewoners te vergroten

Proefschrift Wonen op de zorgboerderij voor mensen met dementie

Het proefschrift beschrijft het eerste onderzoek naar zorgboerderijen die 24-uurs verpleeghuiszorg bieden voor mensen met dementie. Het vergelijkt zorgboerderijen, traditionele verpleeghuizen, en kleinschalige woonvormen in termen van het dagelijks leven van bewoners, kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven, en ervaringen van informele zorgverleners.

Proefschrift Zelfredzaamheid door bewegen

In dit proefschrift wordt een interventie voor verpleegkundigen ontwikkeld en geevalueerd: Daily Nurse. De interventie ondersteunt verpleegkundigen om verpleeghuisbewoners te stimuleren in dagelijkse activiteiten en zelfredzaamheid.

 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK