proefschriften

proefschriften

Proefschrift Anders meten thuis

Het proefschrift beschrijft de ontwikkeling van een methode die ervaren kwaliteit van zorg meet vanuit het perspectief van de cliënt. Net als bij de methode ‘Ruimte voor Zorg’, gaat het om een narratieve, kwalitatieve methode: het verhaal van de cliënt vormt de kern. Ruimte voor Zorg richt zich specifiek op bewoners van het verpleeghuis. De methode in dit proefschrift is geschikt voor cliënten die langdurige zorg thuis ontvangen.

Proefschrift Arbeidsbesparende innovaties

Het proefschrift geeft een overzicht van potentieel arbeidsbesparende en kwaliteitsverbeterende innovaties die ontwikkeld en/of toegepast worden binnen de Limburgse verplegings-/verzorgings- en thuiszorg (VVT) organisaties. Daarnaast wordt de ontwikkeling van een beslissingsondersteunende applicatie (LangerThuis app) voor professionals werkzaam in de zorg voor thuiswonende ouderen met dementie beschreven.

Proefschrift Bekostiging wijkverpleging

In dit proefschrift staat de case-mix classificatie voor bekostiging in de wijkverpleging centraal. Er is een overzicht gemaakt van de huidige kennis en opvattingen uit de praktijk rondom dit thema. Ook is er een breed toepasbare basis ontwikkeld voor de dataverzameling hiervan en verkent welke uitkomsten geschikt zijn voor kwaliteitsmeting in de wijkverpleging.

Proefschrift Blijf Actief Thuis

Als thuiszorgmedewerkers meer aandacht hebben voor de mogelijkheden die cliënten hebben om zorgtaken zélf uit te voeren, behouden cliënten de regie over hun leven en zijn zij tegelijkertijd meer fysiek in beweging. ‘Blijf Actief Thuis’ is een scholingsprogramma voor thuiszorg-medewerkers dat handvatten biedt om deze zelfredzaamheid in de dagelijkse praktijk te stimuleren.

Proefschrift EXBELT

Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een aanpak om het gebruik van fixatiebanden en andere vrijheidsbeperkende middelen te verminderen bij bewoners van psychogeriatrische verpleeghuizen.

Proefschrift Kleinschalig wonen voor mensen met dementie

In Nederland ontwikkelt de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie zich in sterke mate richting kleinschalige woonvormen. Er is slechts weinig systematisch onderzoek verricht naar kleinschalige woonvormen, waardoor de effecten voor bewoners, mantelzorgers en medewerkers nog onduidelijk zijn. Het proefschrift evalueert kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. 

Proefschrift Kwaliteitsstandaard voor zorg bij ADL

Dit proefschrift had als doel om de ADL-zorg beter te onderbouwen en te kijken hoe er praktische handvaten aan zorgverleners gegeven kunnen worden. Deze praktische handvaten zijn vertaald naar een richtlijn. 

Proefschrift Nurses in the lead

Wijkverpleegkundigen vervullen een belangrijke rol in de Nederlandse thuiszorg. Zij leiden zorgteams, stellen de zorgbehoeften van cliënten vast en stimuleren daarbij de onafhankelijkheid van cliënten. Ook vertalen ze evidence naar de praktijk om de zorg te verbeteren. Dit complexe samenspel van rollen vereist leiderschap. Het hoofddoel van dit proefschrift was onderzoeken hoe het leiderschap van wijkverpleegkundigen, gericht op het implementeren van evidence, versterkt kan worden.  

Proefschrift Onvrijwillige zorg bij thuiswonende personen met dementie

Het proefschrift beschrijft de frequentie van het gebruik van onvrijwillige zorg bij personen met dementie die thuiszorg ontvangen, wat de bijbehorende factoren zijn, en wie de zorg aanvraagt en toepast. Er is onderzocht op welke manier mantelzorgers en wijkverpleegkundigen dilemma's ervaren omtrent het thema onvrijwillige zorg.

Proefschrift Onvrijwillige zorg thuis

Het proefschrift richt zich op het gebruik van onvrijwillige zorg bij mensen met dementie in de thuissituatie. De prevalentie van onvrijwillige zorg en de attitudes van mantelzorgers en professionele zorgverleners komen aan bod. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de PRITAH interventie, beschreven. De PRITAH interventie richt zich op professionele zorgverleners om onvrijwillige zorg te verminderen en te voorkomen.

Proefschrift Op weg naar herstel

In dit proefschrift staat het zorgpad geriatrische revalidatiezorg centraal. Dit zorgpad is gericht op het verbeteren van de coördinatie en continuïteit van zorg in het geriatrische revalidatietraject van ziekenhuisopname tot terugkeer naar de thuissituatie. Zowel de ontwikkeling, implementatie, aanvaardbaarheid, uitvoerbaarheid en (kosten-)effectiviteit van dit zorgpad is beschreven binnen dit proefschrift.

Proefschrift Palliatieve zorg voor mensen met dementie

Dementie is een progressieve en onomkeerbare aandoening. Mensen met dementie hebben daarom baat bij een palliatieve benadering van zorg. Verpleegkundigen en verzorgenden spelen een belangrijke rol in het verlenen van palliatieve zorg en hebben daarvoor specifieke kennis en competenties nodig. Met dit onderzoek willen we kennis ontwikkelen over hoe zorgverleners competenties kunnen opbouwen om palliatieve zorg te bieden aan mensen met dementie.

Proefschrift Personele bezetting en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen

Het proefschrift geeft meer inzicht in de relatie tussen personele bezetting en kwaliteit van verpleeghuiszorg. Naast de personeelsomvang en het opleidingsniveau van personeel in het algemeen, wordt specifiek gekeken naar de competenties, taken en inzet van HBO-verpleegkundigen.

Proefschrift Pijn bij mensen met dementie

Dit proefschrift richt zich op pijnbeoordeling bij ouderen met dementie in het verpleeghuis. Onder andere de ontwikkeling van de PACSLAC-D: een observatielijst om pijn te herkennen, wordt beschreven.

Proefschrift Right Time Place Care

Het proefschrift geeft inzicht in de kwaliteit van leven van mensen met dementie die thuis of in een zorginstelling langdurige zorg ontvangen. Daarnaast laat dit proefschrift zien welke factoren geassocieerd zijn met kwaliteit van leven van mensen met dementie. Die kennis geeft inzicht in de mogelijkheden om kwaliteit van leven voor ouderen met dementie te verbeteren.

Proefschrift Ruimte voor Zorg

Het proefschrift beschrijft de ontwikkeling van 'Ruimte voor Zorg': een innovatieve, narratieve methode die ervaren kwaliteit van verpleeghuiszorg meet vanuit het perspectief van de bewoner. De driehoeksrelatie tussen bewoner, diens naaste en zorgverlener staat centraal.

Proefschrift The place to be

Het proefschrift beschrijft de ontwikkeling van een methode, die initiatiefnemers van een vitale gemeenschap helpt bij het ontwikkelen en selecteren van strategieën en interventies om een gemeenschap te activeren, en zo zelfstandig wonende senioren te ondersteunen. Om dit einddoel te behalen is het nodig om begrippen zoals ‘vitale gemeenschappen’ te verhelderen. Deze kennis kan nuttig zijn voor beleidsmakers, onderzoekers, gemeenschappen en dienstverleners.

Proefschrift Toepassing nieuwe kennis

In dit proefschrift wordt onderzocht hoe verpleegkundigen ondersteund kunnen worden bij het implementeren van innovaties. Het richt zich in het bijzonder op innovaties gericht op het stimuleren van functionele activiteiten en beweging bij verpleeghuisbewoners. 

Proefschrift Verbetering implementatie van innovaties in zorgtransities

Bij ouderen zijn transities tussen verschillende zorginstellingen en zorgverleners een veel voorkomend verschijnsel. Toch worden deze zorgtransities vaak belemmerd door verschillende oorzaken. Innovaties in zorgtransities kunnen deze transities verbeteren. Het doel van dit proefschrift was om factoren te onderzoeken die van invloed zijn op de implementatie van deze innovaties, implementatiestrategieën te ontwikkelen om deze factoren aan te pakken en daarmee het proces te verbeteren.

Proefschrift Verpleeg(t)huis

Het proefschrift richt zich op de ondersteuning van de eigen regie van verpleeghuisbewoners met dementie, door het aangaan van partnerschap tussen naasten van bewoners en zorgverleners. Het eerste doel is in beeld brengen in hoeverre eigen regie van mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen, wordt ondersteund. Het tweede doel richt zich op het verkrijgen van inzicht in hoe partnerschap tussen naasten van verpleeghuisbewoners en zorgverleners kan worden gecreëerd, om zo de eigen regie van bewoners te vergroten

Proefschrift Wassen zonder water (essentiële zorg)

In dit proefschrift zijn ervaringen onderzocht met lichaamswassing op bed en het wassen zonder water concept dat steeds vaker wordt toegepast in de gezondheidszorg. Bedlegerige zorgvragers worden vaak op bed gewassen. 

Proefschrift Wonen op de zorgboerderij voor mensen met dementie

Het proefschrift beschrijft het eerste onderzoek naar zorgboerderijen die 24-uurs verpleeghuiszorg bieden voor mensen met dementie. Het vergelijkt zorgboerderijen, traditionele verpleeghuizen, en kleinschalige woonvormen in termen van het dagelijks leven van bewoners, kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven, en ervaringen van informele zorgverleners.

Proefschrift Zelfredzaamheid door bewegen

In dit proefschrift wordt een interventie voor verpleegkundigen ontwikkeld en geevalueerd: Daily Nurse. De interventie ondersteunt verpleegkundigen om verpleeghuisbewoners te stimuleren in dagelijkse activiteiten en zelfredzaamheid.

 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK