ACCENT -
ACCENT

Verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen in het stimuleren van de autonomie van ouderen in de zorg. Dat is het doel van het onderzoek ACCENT. Het onderzoek richt zich op de essentiële zorg. Bijzonder is dat binnen ACCENT een wetenschappelijke verpleegkundige infrastructuur wordt opgezet.


lees verder
2022 - 2026
Anders meten thuis -
Anders meten thuis

Een nieuwe methode om de kwaliteit van zorg thuis vanuit het perspectief van de cliënt te meten. Dat is het resultaat van het onderzoek Anders meten thuis.


lees verder
2016 - 2021
Arbeidsbesparende innovaties -
Arbeidsbesparende innovaties

Een database die inzicht biedt in innovaties in de thuiszorg en verpleeghuiszorg in Limburg. Plus een Langerthuisapp gericht op thuiszorg voor mensen met dementie. Dat zijn de resultaten van het onderzoek Arbeidsbesparende innovaties.


lees verder
2013 - 2017
Basic Care Revisited -
Basic Care Revisited

Een interventie die de communicatie tussen de zorgprofessional en iemand met dementie verbetert. Plus een interventie om mensen te stimuleren in hun zelfredzaamheid door bijvoorbeeld meer te bewegen. Dat zijn enkele resultaten van het onderzoek onder de noemer Basic Care Revisited.


lees verder
2014 - 2019
Bekostiging wijkverpleging -
Bekostiging wijkverpleging

Een nieuw bekostigingsmodel voor de wijkverpleging, dat is de insteek van dit onderzoek van de AWO-L. Met als doel: een model dat wijkverpleegkundigen prikkelt om de zelfredzaamheid van ouderen te versterken en de kwaliteit van zorg te verbeteren.


lees verder
2017 - 2021
Blijf Actief Thuis -
Blijf Actief Thuis

De zelfredzaamheid van ouderen bevorderen door hen te stimuleren om thuis zo veel mogelijk in beweging te blijven. Dat is het doel van het programma Blijf Actief Thuis, dat door de AWO-L ontwikkeld en getest werd.


lees verder
2017 - 2021
Data-geïnformeerde gezamenlijke besluitvorming -
Data-geïnformeerde gezamenlijke besluitvorming

Passende zorg is waarde gedreven, komt samen met en rondom de cliënt tot stand, betreft de juiste zorg op het juiste moment en is gericht op gezondheid in plaats van ziekte. Om passende zorg te leveren is het beschikken over data op het juiste moment cruciaal. Door data kan de zorg beter aangepast worden (proactieve zorgplanning) aan individuele behoeften en wensen van een cliënt.


lees verder
De effectieve componenten van de zorgboerderij -
De effectieve componenten van de zorgboerderij

Eerdere onderzoeken suggereren dat zorgboerderijen voor mensen met dementie een positiever effect kunnen hebben in vergelijking met de reguliere verpleeghuiszorg. Bewoners zijn actiever, socialer en komen vaker buiten. De vraag is wat de effectieve componenten zijn die zorgboerderijen succesvoller maken. En hoe die eventueel in de reguliere verpleeghuiszorg geïmplementeerd kunnen worden.


lees verder
2020 - 2024
De nieuwe medewerker in de VVT -
De nieuwe medewerker in de VVT

De uitdagingen in de ouderenzorg vragen om een nieuw type medewerker. De AWO-L participeert dan ook in het project ‘De nieuwe medewerker in de vvt’ van Gilde Opleidingen. Hierin onderzoeken zorg- en onderwijsinstellingen samen hoe toekomstige vvt-medewerkers het beste opgeleid kunnen worden.


lees verder
2020
DEDICATED -
DEDICATED

Het verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten, dat is het doel van het project DEDICATED (Desired dementia care towards end of life). Samen met de praktijk wordt hiervoor een werkwijze ontwikkeld: de DEDICATED-werkwijze. Zorgprofessionals thuis en in het verpleeghuis kunnen deze toepassen om optimale palliatieve zorg te verlenen aan mensen met dementie.


lees verder
2017 - 2022
Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit -
Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

Meer informatie volgt


lees verder
2022 - 2026
Essentiële Zorg -
Essentiële Zorg

Een generieke interventie Blijf actief thuis die breed in de zorg kan worden ingezet: van thuis tot in het verpleeghuis. Dat is een van de doelen van het vervolgonderzoek essentiële zorg. Een andere deelstudie is het onderzoek naar een optimaal en juist gebruik van de speciale ‘wassen zonder water’ washandjes.


lees verder
EXBELT: Bandenvrije zorg in verpleeghuizen -
EXBELT: Bandenvrije zorg in verpleeghuizen

Een effectieve, in de praktijk uitvoerbare interventie, gericht op het terugbrengen van het gebruik van (Zweedse) banden in de ouderenzorg. Met dat doel ging in 2008 het onderzoek EXBELT van start. Het betekende een keerpunt voor bewoners van verpleeghuizen in Nederland: de banden om hen vast te binden worden hier tegenwoordig nog maar zeer beperkt gebruikt.


lees verder
2008 - 2013
Goede voorbeelden Verpleegkundig Leiderschap -
Goede voorbeelden Verpleegkundig Leiderschap

Het overdraagbaar maken en verspreiden van een nieuw leiderschapsprogramma voor wijkverpleegkundigen. Met als doel: het versterken van de leiderschapsrol van wijkverpleegkundigen. De AWO-L doet dit in een project in het kader van het landelijk ZonMw onderzoek Beschrijven Goede voorbeelden.


lees verder
2021
Hybride leren -
Hybride leren

De AWO-L, VISTA college, Gilde Opleidingen en Zuyd Hogeschool hebben de ambitie om samen in kaart te brengen wat de meest effectieve manier van hybride leren is. Ofwel: hoe kunnen we werken en leren zodanig integreren dat toekomstige zorgmedewerkers zijn toegerust voor de uitdagingen in de ouderenzorg?


lees verder
2018
Innovation Readiness -
Innovation Readiness

Het goed en betaalbaar houden van de ouderenzorg in de toekomst vraagt van zorgorganisaties dat zij innoveren. Maar wat is daar voor nodig en hoe word je als zorgorganisatie goed in innoveren? In het onderzoek Innovation Readiness wordt geprobeerd om hier de juiste tools voor te ontwikkelen.


lees verder
2021 - 2025
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie -
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie

Het verschil tussen kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie en afdelingen voor mensen met dementie in verpleeghuizen is beperkt. Dat was in 2011 de opvallende conclusie van een onderzoek naar het effect van kleinschalige wooncomplexen.


lees verder
2007 - 2011
Kwaliteitsstandaard voor zorg bij ADL -
Kwaliteitsstandaard voor zorg bij ADL

Een kwaliteitsstandaard voor verzorgenden en verpleegkundigen gericht op de ondersteuning van zorgvragers bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dat is de inzet van een landelijk project waarin de AWO-L die kwaliteitsstandaard samen met betrokken beroepsgroepen en cliënten(vertegenwoordigers) ontwikkelt. Met als doel het behouden en verbeteren van de zelfredzaamheid van zorgvragers door het aanleveren van handvatten en adviezen over ADL ondersteuning.


lees verder
2018 - 2022
Leren en verbeteren (LEEV) -
Leren en verbeteren (LEEV)

De zorg continu evalueren en verbeteren draagt bij aan de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. In dit onderzoek monitoren onderzoekers teams in verpleeghuizen die aan de slag willen gaan met een kwaliteitsverbetering om meer inzicht te krijgen in hoe teams kunnen leren en verbeteren.


lees verder
2019 - 2022
Leren van implementeren: preventie van onvrijwillige zorg met PRITAH -
Leren van implementeren: preventie van onvrijwillige zorg met PRITAH

De interventie PRITAH (Prevention and Reduction of Involuntairy care at Home) is gericht op het voorkomen en verminderen van onvrijwillige zorg in de thuissituatie. In dit vervolgonderzoek draait het om de vraag hoe PRITAH op grote schaal kan worden uitgerold in de thuiszorg. Daarnaast zal PRITAH worden omgevormd tot een interventie voor de verpleeghuiszorg. Tot slot wordt onderzocht hoe de kennis van deze interventie een plaats kan krijgen in het mbo-onderwijs.


lees verder
2022 - 2026
LINC: Een leven lang leren en de ouderenzorg verbeteren -
LINC: Een leven lang leren en de ouderenzorg verbeteren

Een leven lang leren in de ouderenzorg, dat is de inzet van het LINC project, een afkorting die staat voor Learning Innovation Nurses Climate. Doel van dit onderzoek: zorgprofessionals die continu leren en de ouderenzorg verbeteren.


lees verder
2019 - 2023
LISTEN -
LISTEN

Een theoretisch raamwerk bieden met inzicht in de complexe dynamiek van proactieve zorgplanning (PZP) communicatie, is het doel van het LISTEN project. Hiermee worden aanknopingspunten gegeven aan verpleegkundigen in de ziekenhuis-, thuiszorg- en verpleeghuissetting om PZP-communicatievaardigheden te optimaliseren en te integreren in de dagelijkse praktijk en het onderwijs.


lees verder
2022
LPZ -
LPZ

De zorg verbeteren door inzicht te krijgen in de prevalentie van indicatoren voor basisveiligheid. Dat is de insteek van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ). De LPZ is ingebed in de AWO-L.


lees verder
1998
Monitor bezoekregeling verpleeghuizen COVID-19 -
Monitor bezoekregeling verpleeghuizen COVID-19

Hier vindt u de uitkomsten rondom de monitoring van de verruiming bezoekregeling in verpleeghuizen tijdens COVID-19


lees verder
2020 - 2022
Monitoring Personeelssamenstelling -
Monitoring Personeelssamenstelling

In het landelijk onderzoek Monitoring Personeelssamenstelling is de AWO-L partner; het Trimbos-instituut gaf hier leiding aan. In het onderzoek werden teams gemonitord die de verpleeghuiszorg wilden verbeteren, onder andere door het zorgteam anders samen te stellen.


lees verder
2017 - 2019
Multidisciplinair geriatrisch revalidatieprogramma na een CVA -
Multidisciplinair geriatrisch revalidatieprogramma na een CVA

Wat zijn de effecten van een multidisciplinair geriatrisch revalidatiezorg programma voor ouderen die een CVA hebben gehad? En hoe uitvoerbaar is dit programma? Dat waren de kernvragen in dit onderzoek, waarin het multidisciplinaire programma zelf ook ontwikkeld werd.


lees verder
2010 - 2014
Nurses in the Lead: Versterken van professioneel leiderschap bij wijkverpleegkundigen -
Nurses in the Lead: Versterken van professioneel leiderschap bij wijkverpleegkundigen

De leiderschapsrol van wijkverpleegkundigen versterken bij het implementeren van evidence based zorginnovaties, dat was de inzet van het onderzoek Nurses in the lead. Het toepassingsgebied was: bevorderen dat teamleden de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen stimuleren


lees verder
2017 - 2019
Nurses on the move -
Nurses on the move

Toekomstgerichte, meer wetenschappelijk onderbouwde verpleegkundige zorg in verpleeghuizen, dat was de insteek van het project Nurses on the move. Met als doel: het behouden en bevorderen van de zelfredzaamheid van bewoners, het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg en het onderzoeken van de relatie tussen expertise en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.


lees verder
2014 - 2018
Onvrijwillige zorg thuis -
Onvrijwillige zorg thuis

Een interventie gericht op het voorkomen en verminderen van onvrijwillige zorg in de thuissituatie: PRITAH (Prevention and Reduction of Involuntary care at Home). Dat is een belangrijk resultaat van het onderzoek onder de noemer Onvrijwillige zorg thuis.


lees verder
Op weg naar herstel -
Op weg naar herstel

Een effectief en goed uitvoerbaar zorgpad voor het stroomlijnen van de zorg voor ouderen die na een ziekenhuisopname revalideren in de geriatrische revalidatie en daarna weer naar huis gaan. Dat is het resultaat van het onderzoek Op weg naar herstel.


lees verder
2012 - 2018
Pijn bij mensen met dementie -
Pijn bij mensen met dementie

Een instrument dat verzorgenden en verpleegkundigen helpt om pijn vast te stellen bij mensen met dementie. Dat is het resultaat van onderzoek door de AWO-L. Het instrument, Pacslac-D, wordt op meerdere plaatsen in het land gebruikt.


lees verder
2003 - 2007
Praktijkvariatie indicatiestelling -
Praktijkvariatie indicatiestelling

In welke mate is in de wijkverpleegkundige praktijk sprake van variatie in het indiceren van zorg en welke factoren beïnvloeden dit? Dat zijn de twee hoofdvragen in een onderzoek dat de AWO-L samen met de Hogeschool Utrecht en het Nivel uitvoert. Dit gebeurt in opdracht van onder andere de beroepsvereniging en het ministerie van VWS. Door dit inzichtelijk te maken, kan in een latere fase een aanpak worden ontwikkeld om ongewenste variatie te verminderen.


lees verder
2020 - 2024
Qwiek.up bij onbegrepen gedrag -
Qwiek.up bij onbegrepen gedrag

Een handreiking aan verpleegkundigen en verzorgenden voor een optimaal gebruik van de Qwiek.up, specifiek gericht op momenten waarin sprake is van onbegrepen gedrag tijdens de dagelijkse ADL-zorg bij mensen met dementie. Het ontwikkelen van een dergelijke interventie is het doel van dit onderzoek.


lees verder
Reablement -
Reablement

Help de cliënt zichzelf te helpen, is kort samengevat de boodschap van de reablement-filosofie. De AWO-L is aangesloten bij het internationale netwerk van onderzoekers die de kenmerken van deze filosofie in kaart brachten en op basis daarvan tot een nieuwe definitie kwamen. Deze definitie vormt het uitgangspunt voor vervolgonderzoek.


lees verder
Relocare: Verhuizen binnen de verpleeghuiszorg -
Relocare: Verhuizen binnen de verpleeghuiszorg

Bewoners van verpleeghuizen verhuizen regelmatig naar een andere locatie. Om verschillende redenen en lang niet altijd uit vrije wil. In opdracht van het ministerie van VWS startte de samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) in 2020 een onderzoek naar de gevolgen hiervan en verbetermogelijkheden. De AWO-L is kartrekker van dit landelijke onderzoek.


lees verder
2020 - 2024
Right time place care -
Right time place care

Er bestaat niet zoiets als een universele voorspellende factor die duidt op een aanstaande, noodzakelijke opname in het verpleeghuis van mensen met dementie. Dit blijkt uit grootschalig Europees onderzoek, waarin de AWO-L het inventariseren en analyseren van data op zich nam.


lees verder
2010 - 2013
Ruimte voor Zorg -
Ruimte voor Zorg

Een nieuwe methode om de kwaliteit van zorg te meten vanuit het perspectief van de cliënt in het verpleeghuis. Dat is het resultaat van het onderzoek Ruimte voor zorg.


lees verder
2016 - 2025
Smart Glass -
Smart Glass

Vier zorgorganisaties van de AWO-L evalueerden in 2020 het gebruik van de smart glass: een slimme bril die het mogelijk maakt dat iemand op een tablet of smartphone op afstand kan meekijken met een collega die een bril met een camera draagt.


lees verder
2019
Telerevalidatie thuis na geriatrische revalidatie -
Telerevalidatie thuis na geriatrische revalidatie

Het ontwikkelen van een interventie op het gebied van telerevalidatie die effectief en toepasbaar is in de thuissituatie van ouderen, na hun opname in de geriatrische revalidatie. Dat is het uiteindelijk doel van dit onderzoek, dat in 2020 van start ging.


lees verder
2020 - 2024
Text-mining -
Text-mining

De digitale en technologische revolutie heeft geleid tot het verzamelen van enorm veel data met als doel: de zorg verbeteren en beter laten aansluiten bij de wensen en behoeften van ouderen. Het gaat daarbij zowel om kwantitatieve data (cijfers) als kwalitatieve data (tekst). Text-mining is een manier om grote hoeveelheden tekst met behulp van computers om te zetten in nieuwe informatie en kennis.  


lees verder
2021 - 2025
TRANS-SENIOR -
TRANS-SENIOR

Van thuis naar verpleeghuis, van ziekenhuis naar huis of naar verpleeghuis: veel ouderen in de langdurige zorg maken verhuizingen mee. Het Europese project Transsenior richt zich op het verbeteren en waar mogelijk voorkomen van dit soort verplaatsingen (transities). De AWO-L is lid van het consortium dat het project uitvoert.


lees verder
2019 - 2023
Verpleeg(t)huis -
Verpleeg(t)huis

Een methodiek die zorgorganisaties kunnen inzetten om de samenwerking van medewerkers en mantelzorgers te verbeteren, met als doel: meer autonomie en eigen regie voor bewoners van verpleeghuizen. In het onderzoek Verpleeg(t)huis werd deze methodiek ontwikkeld.


lees verder
2015 - 2020
Verpleegkundige richtlijn ‘onvrijwillige zorg’ -
Verpleegkundige richtlijn ‘onvrijwillige zorg’

Een richtlijn die verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden concrete handvatten biedt om onvrijwillige zorg thuis of in een woonzorgcentrum te voorkomen. Dat is het doel van een onderzoeksproject dat de AWO-L eind 2019 gestart is. De richtlijn is bedoeld voor de ouderenzorg (verpleeghuiszorg en thuiszorg) en de verstandelijk gehandicaptenzorg.


lees verder
2019 - 2023
Vitamine G -
Vitamine G

Wat zijn de effecten van het leven op een zorgboerderij op mensen met dementie, vergeleken met het leven in een regulier verpleeghuis? Dat is de kernvraag in het onderzoek Vitamine G. Eerder onderzoek van de AWO-L toonde al aan dat die effecten positief zijn. In Vitamine G willen de onderzoekers die effecten nader in kaart brengen en achterhalen wat de onderliggende werkingsmechanismen zijn.


lees verder
2022 - 2027
Zorgboerderijen als zorgomgeving voor mensen met dementie -
Zorgboerderijen als zorgomgeving voor mensen met dementie

Mensen met dementie die in een zorgboerderij wonen zijn actiever, hebben meer sociale contacten en komen vaker buiten dan mensen met dementie in de reguliere verpleeghuiszorg. Dat blijkt uit onderzoek van de AWO-L.


lees verder
2013 - 2017
Zorgprofessionals aan Zet -
Zorgprofessionals aan Zet

Hoe kunnen zorgprofessionals in de lead komen bij het leren van data om zo meer betrokken te raken bij het verbeteren van de zorg? Dat is de kernvraag in het project Zorgprofessionals aan Zet. Het uiteindelijk doel is te komen tot meer inzicht in hoe zorgprofessionals multidisciplinair kunnen leren en verbeteren en om hen hierin te ondersteunen.


lees verder
2022 - 2026
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK