factsheets

factsheets

Factsheet ACCENT

Verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen in het stimuleren van de autonomie van ouderen tijdens de zorg. Dat is het doel van het onderzoek ACCENT. Het onderzoek richt zich op de essentiële zorg. Bijzonder is dat binnen ACCENT een wetenschappelijke verpleegkundige infrastructuur wordt opgezet.

Factsheet Anders meten thuis

Het ontwikkelen van een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke methode om de kwaliteit van ervaren thuiszorg te meten vanuit het perspectief van de cliënt. Het gesprek aangaan met de cliënt en diens naaste(n) staan hierin centraal.

Factsheet Arbeidsbesparende innovaties

De LangerThuis app ondersteunt casemanagers en wijkverpleegkundigen bij het gestructureerd in kaart brengen van praktische problemen bij thuiswonende ouderen met dementie. De app biedt hen een overzicht van mogelijke oplossingen voor de gedetecteerde problemen.

Factsheet Basic Care Revisited

Mensen met dementie hebben in toenemende mate moeite met spreken of het begrijpen van taal. Die communicatieproblemen kunnen in de zorgverlening een barrière vormen. Het Basic Care Revisited project heeft als doel een training voor verpleegkundig personeel te ontwikkelen om de communicatie met mensen met dementie in het verpleeghuis te verbeteren. 

Factsheet Blijf actief thuis

Als thuiszorgmedewerkers meer aandacht hebben voor de mogelijkheden die cliënten hebben om zorgtaken zélf uit te voeren, behouden cliënten de regie over hun leven en zijn zij tegelijkertijd meer fysiek in beweging. ‘Blijf Actief Thuis’ is een scholingsprogramma voor thuiszorg-medewerkers dat handvatten biedt om deze zelfredzaamheid in de dagelijkse praktijk te stimuleren.

Factsheet DEDICATED

Palliatieve zorg voor mensen met dementie is erg complex. Verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg en verpleeghuiszorg geven aan zich onbekwaam te voelen om deze zorg te bieden. Het DEDICATED project heeft als doel de kwaliteit van leven in de laatste levensfase van mensen met dementie te verbeteren.

Factsheet Kwaliteitsstandaard voor zorg bij ADL

Dit proefschrift had als doel om de ADL-zorg beter te onderbouwen en te kijken hoe er praktische handvaten aan zorgverleners gegeven kunnen worden. Deze praktische handvaten zijn vertaald naar een richtlijn. 

Factsheet Nurses in the lead

Wijkverpleegkundigen spelen een belangrijke rol in het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg. Om die rol goed te kunnen uitvoeren is leiderschap nodig. Het Nurses in the Lead programma versterkt leiderschap bij het doorvoeren van vernieuwingen.

Factsheet Onvrijwillige zorg bij thuiswonende personen met dementie

Het proefschrift beschrijft de frequentie van het gebruik van onvrijwillige zorg bij personen met dementie die thuiszorg ontvangen, wat de bijbehorende factoren zijn, en wie de zorg aanvraagt en toepast. Er is onderzocht op welke manier mantelzorgers en wijkverpleegkundigen dilemma's ervaren omtrent het thema onvrijwillige zorg.

Factsheet Onvrijwillige zorg thuis

De zorg voor mensen met dementie in de thuissituatie kan complex zijn en leiden tot lastige dilemma’s tussen vrijheid en veiligheid. Dat leidt soms tot de inzet van onvrijwillige zorg. Deze factsheet geeft inzicht in hoe vaak onvrijwillige zorg wordt ingezet en door wie. Deze kennis kunnen we gebruiken om onvrijwillige zorg in de thuissituatie te verminderen en voorkomen.

Factsheet Op weg naar herstel

Het project Op weg naar herstel is gericht op het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg voor ouderen met complexe problematiek die worden opgenomen op een afdeling voor geriatrische revalidatiezorg met als doel terugkeer naar de thuissituatie.

Factsheet Palliatieve zorg voor mensen met dementie

Dementie is een progressieve en onomkeerbare aandoening. Mensen met dementie hebben daarom baat bij een palliatieve benadering van zorg. Verpleegkundigen en verzorgenden spelen een belangrijke rol in het verlenen van palliatieve zorg en hebben daarvoor specifieke kennis en competenties nodig. Met dit onderzoek willen we kennis ontwikkelen over hoe zorgverleners competenties kunnen opbouwen om palliatieve zorg te bieden aan mensen met dementie.

Factsheet Personele bezetting en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen

Dit onderzoek geeft meer inzicht in de relatie tussen de personele bezetting en de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. In plaats van te focussen op hoeveel medewerkers er worden ingezet op een afdeling, is het beter om te kijken naar wat de medewerkers doen. Bij de samenstelling van een team is het belangrijk om naar de onderscheidende meerwaarde van de verschillende medewerkers te kijken.

Factsheet Praktijkvariatie indicatiestelling wijkverpleging

In welke mate is in de wijkverpleegkundige praktijk sprake van variatie in het indiceren van zorg en welke factoren beïnvloeden dit? De inhoud van deze factsheet is gebaseerd op de rapporten:

 • Praktijkvariatie indicatiestelling wijkverpleging
 • Rapportage literatuuronderzoek
 • Deelrapportage Expertmeeting 
 • Deelrapportage Delphi studie
Factsheet Right Time Place Care

De kwaliteit van leven van ouderen met dementie in het verpleeghuis is vergelijkbaar met die van thuiswonende ouderen met dementie. De kwaliteit van leven hangt sterk samen met de stemming: mensen met een positieve stemming hebben gemiddeld genomen ook een hogere kwaliteit van leven. 

Factsheet Ruimte voor Zorg

Om een beeld te krijgen van kwaliteit van verpleeghuiszorg is het belangrijk te weten hoe het leven in het verpleeghuis wordt ervaren door bewoners, naasten en zorgverleners. 
Ruimte voor Zorg meet ervaren kwaliteit van de verpleeghuiszorg via persoonlijke gesprekken met bewoners, naasten en zorgverleners. 

Factsheet The place to be

In dit onderzoek is er een methode ontwikkeld die initiatiefnemers van een vitale gemeenschap helpt bij het ontwikkelen en selecteren van strategieën en interventies om een gemeenschap te activeren, en zo zelfstandig wonende senioren te ondersteunen. Het onderzoek laat zien dat vitale gemeenschappen senioren kunnen ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, met behoud van hun kwaliteit van leven.

Factsheet Toepassing nieuwe kennis

De MAINtAIN behaviors vragenlijst wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de mate waarin verzorgenden & verpleegkundigen zelfredzaamheid bij verpleeghuisbewoners stimuleren. De MAINtAIN-barriers vragenlijst polst daarnaast naar factoren die het moeilijk maken om zelfredzaamheid te stimuleren, zoals communicatieproblemen. 

Factsheet Verpleeg(t)huis

Het verpleeghuis is de thuisomgeving voor mensen met dementie. Zij zetten er zoveel mogelijk hun eigen levensstijl voort en voeren regie over hun eigen leven. Hier hebben zij wel hun omgeving voor nodig. Zorgverleners en naasten kunnen ervoor zorgen dat mensen met dementie hun eigen regie behouden.

Factsheet Wassen zonder water

Wassen zonder water wordt in toenemende mate gebruikt in de gezondheidszorg, waaronder in de thuiszorg, de verpleeghuiszorg en het ziekenhuis. Met dit onderzoek willen we bijdragen aan de wetenschappelijke kennis over wassen zonder water. Wat is de effectiviteit van wassen zonder water en wat zijn de gebruikerservaringen van zorgverleners en cliënten?

Factsheet Wonen op de zorgboerderij voor mensen met dementie

Er is nog weinig kennis beschikbaar over wat wonen op een zorgboerderij betekent voor het dagelijks leven van bewoners, de kwaliteit van de zorg, en de ervaringen van mantelzorgers. Om inzicht te krijgen in het dagelijks leven van de bewoners zijn er meer dan 16.500 observaties bij mensen met dementie uitgevoerd. Daarbij is er onder andere gekeken naar activiteiten van bewoners, hun fysieke omgeving  en hun sociale contacten gedurende de dag.

Factsheet ZELF

Het ‘ZELF-programma’ is een afkorting die staat voor 'Zelfredzaamheid, Eigen regie, Levenskwaliteit en Functionaliteit'. Dit programma is ontwikkeld om zorgprofessionals te ondersteunen bij het stimuleren van de zelfredzaamheid van verpleeghuisbewoner.

Factsheet Zelfredzaamheid door bewegen

Verpleeghuisbewoners zijn veelal inactief. Zorgprofessionals spelen een sleutelrol in het stimuleren van beweging, bijvoorbeeld door het doen van dagelijkse (huishoudelijke) activiteiten. Het Daily Nurse programma helpt verpleegkundigen & verzorgenden om zelfredzaamheid bij bewoners te stimuleren.

 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK