Monitoring Personeelssamenstelling

In het landelijk onderzoek Monitoring Personeelssamenstelling is de AWO-L partner; het Trimbos-instituut gaf hier leiding aan. In het onderzoek werden teams gemonitord die de verpleeghuiszorg wilden verbeteren, onder andere door het zorgteam anders samen te stellen.

Personele bezetting

Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg dat in 2017 werd vastgesteld, gaat onder andere in op de personele bezetting van zorgteams in verpleeghuizen. In deze teams zijn verzorgenden (mbo) vaak sterk vertegenwoordigd.

De gedachte was dat door een andere samenstelling van het team de zorg mogelijk verbeterd kon worden. Bijvoorbeeld door (meer) hbo-verpleegkundigen of gastvrouwen in het team op te nemen. De vraag is hoe teams dit kunnen aanpakken en wat hierin factoren zijn die dat belemmeren of juist bevorderen. En vervolgens of een andere samenstelling van het team meer tevredenheid oplevert bij bewoners en medewerkers.

Het onderzoek

Om die vragen te kunnen beantwoorden, werden bij 26 zorgorganisaties verspreid over het land 32 zorgteams gemonitord. Daarbij ging het om zorgorganisaties die zelf verandertrajecten in gang wilden zetten om de zorg te verbeteren. Ook twee zorgorganisaties van de AWO-L deden mee aan het onderzoek.

In de teams werden op drie momenten interviews afgenomen: voor de start van het verandertraject (nulmeting), na drie maanden en na zes maanden. Gesprekspartners waren teamleiders of andere medewerkers die nauw betrokken waren bij het traject.

Daarnaast werden geregeld focusgroepen georganiseerd waarin gesproken werd met bewoners, familie, medewerkers en managers.

Resultaten

Gedurende het onderzoek veranderde de samenstelling van de meeste teams minder dan aanvankelijk de bedoeling was. De redenen hiervoor verschilden: zo bleek het schuiven met functies complexer dan gedacht. Andere keren kozen zorgteams niet voor een andere samenstelling, maar voor een andere manier van werken waarbij zij bijvoorbeeld meer nadruk legden op het welbevinden van bewoners door familie meer bij de zorg te betrekken.

Het onderzoek maakte duidelijk dat er geen blauwdruk bestaat voor het (anders) samenstellen van zorgteams en het complex is om daar mee te experimenteren. Aan het eind van het onderzoek in 2019 was de samenstelling van veel zorgteams ook niet echt veranderd. Evenmin was duidelijk wat het effect op bewoners en medewerkers was. Wel gaven bewoners en hun naasten aan dat zij het positief vonden dat werd nagedacht over het veranderen en verbeteren van de zorg.

Quote

Grootste veranderingen in vergelijking met zes maanden geleden: ze hebben steeds meer oog voor elkaar gekregen: zowel medewerker naar bewoner, als organisatie naar bewoner, bewoner straalt uit dat hij/zij het hier naar zijn zin heeft; dat zijn de grote ef

Zorgteam

meer weten?

Ramona Backhaus
Senior onderzoeker

Neem contact op via
ouderenzorg at maastrichtuniversity dot nl
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK