TRANS-SENIOR

Van thuis naar verpleeghuis, van ziekenhuis naar huis of naar verpleeghuis: veel ouderen in de langdurige zorg maken verhuizingen mee. Het Europese project Transsenior richt zich op het verbeteren en waar mogelijk voorkomen van dit soort verplaatsingen (transities). De AWO-L is lid van het consortium dat het project uitvoert.

Europees consortium

De dagelijkse praktijk leert dat verplaatsingen van ouderen lang niet altijd soepel verlopen. Het gaat daarbij om tal van transities, tussen thuis en zorginstellingen of tussen zorginstellingen onderling. Zo’n transitie loopt niet goed, omdat bijvoorbeeld de informatie bij de overdracht niet compleet is. Daarnaast komt het regelmatig voor dat ouderen vanuit thuis in het ziekenhuis worden opgenomen, waar dat met inzet van de juiste thuiszorg wellicht voorkomen had kunnen worden.

De Europese Unie kende in 2019 subsidie toe aan een groot Europees consortium (Horizon 2020 Marie Curie - International Training Network) dat nu onderzoek doet naar deze transities in de langdurige ouderenzorg. Daarbij zijn verschillende thema’s benoemd, zoals:

 • Het voorkomen van onnodige verplaatsingen van ouderen.
 • Het verbeteren van de verplaatsingen, zodat de overgang soepeler verloopt.
 • De financiering van verplaatsingen.
 • Hoe ouderen meer inspraak te geven bij verplaatsingen.

In totaal zijn zeven landen vertegenwoordigd in het consortium: Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Polen, Italië en Israël.

Health Care Innovators

Verdeeld over de deelnemende landen zijn dertien Health Care Innovators aangesteld, die op dit onderzoek promoveren. Zij doen dit steeds vanuit twee universiteiten in twee van de deelnemende landen: drie Health Care Innovators hebben de Universiteit Maastricht als hoofdzetel. En nog eens drie van hen hebben Maastricht als tweede zetel. De AWO-L is dus sterk vertegenwoordigd in het onderzoek.

Onderzoeksvragen

Inmiddels is een grote literatuurstudie gestart om in beeld te brengen wat al bekend is over transities in de langdurige ouderenzorg. Daarnaast hebben de promovendi elk een eigen onderzoeksvraag.

Voor de drie promovendi die Maastricht als hoofdzetel hebben, zijn dit de onderzoeksvragen:

 • Hoe verloopt de verhuizing van thuis naar het verpleeghuis en hoe beoordelen naasten deze verplaatsing? In dit onderzoek zal onder andere worden gesproken met familie en naasten van de ouderen die verhuizen.
 • Welke factoren bevorderen de implementatie van een interventie gericht op een soepele verplaatsing? En welke factoren belemmeren dat juist? In dit onderzoek wordt onder andere met groepen experts gesproken.
 • Hoe kan het proces van verhuizing van een vorm van kortdurende zorg of revalidatie naar huis zo optimaal mogelijk worden ingericht?

Deelnemers

In alle drie de onderzoeken zullen interventies in de praktijk van de zorg worden uitgetest. Verschillende zorgorganisaties binnen de AWO-L nemen hier aan deel. Een aparte rol is weggelegd voor MeanderGroep, omdat deze zorgorganisatie lid is van het Europese onderzoeksconsortium. Dit betekent dat MeanderGroep al in een vroeg stadium betrokken is bij het onderzoek en onder andere meewerkt aan het (verder) verfijnen van de onderzoeksvragen.

meer weten?

Hilde Verbeek
Vice-voorziter AWO-L & Hoogleraar Zorgomgeving voor kwetsbare ouderen

Neem contact op via
ouderenzorg at maastrichtuniversity dot nl

Bram de Boer
Senior onderzoeker & wetenschappelijke linking pin De Zorggroep
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK