Leren en verbeteren (LEEV)

De zorg continu evalueren en verbeteren draagt bij aan de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. In dit onderzoek monitoren onderzoekers teams in verpleeghuizen die aan de slag willen gaan met een kwaliteitsverbetering om meer inzicht te krijgen in hoe teams kunnen leren en verbeteren.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Aanleiding voor dit onderzoek is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg dat in 2017 werd vastgesteld. Hierin staat onder andere wat goede en doelmatige zorg is en hoe de zorg verder verbeterd kan worden. Dit vergt lerende organisaties, die de zorg continu evalueren en op basis daarvan verbeteren. Het is belangrijk dat dit gebeurt op verschillende niveaus, van management tot werkvloer.

Het doel 

In dit onderzoek worden teams van verpleeghuizen die bezig zijn met leren en verbeteren, gemonitord door onderzoekers van de AWO-L. Het onderzoek ging in juli 2019 van start en loopt tot het najaar van 2022. Het uiteindelijk doel is het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de medewerkerstevredenheid.

Het onderzoek

Uitgangspunt van het onderzoek is dat de teams zelf een idee voor verandering aandragen om de zorg te verbeteren, bijvoorbeeld de introductie van een nieuw type medewerker, of een nieuwe manier van studentenbegeleiding. In de monitoring wordt onder andere gekeken naar wat een verandering betekent voor het team en hoe de manager hiermee omgaat.

Door meerdere teams te monitoren, hopen de onderzoekers zicht te krijgen op factoren die het veranderen, leren en verbeteren bevorderen, of juist belemmeren. Het gaat daarbij vooral om hoe teams het proces van verandering ingaan en hoe medewerkers vervolgens de dingen aanpakken: waar wordt bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid gelegd en wie neemt de beslissingen? Daarnaast wordt op basis van bestaande data onderzocht welke belangrijke factoren persoonsgerichte zorg bevorderen, of juist belemmeren.

Quote

Op afdelingen waar managers de werkvloer betrekken bij beslissingen, dragen de zorgverleners meer bij aan cliëntgerichte zorg.

meer weten?

Katya Sion
Senior onderzoeker & wetenschappelijke linking pin Land van Horne

Neem contact op via
ouderenzorg at maastrichtuniversity dot nl
thema's

thema's


 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK